2017- 18 വർഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ള വി. മാഞ്ഞു മാസ്റ്റർ അവാർഡ് നേടിയ അനന്തു ഒ.വി. | CHSS
Our Vision

A vision with a holy mission to effect a generation with radiant future was the innate drive which worked behind opening the doors of this school in 1964. A coterie of philanthropists, social workers and knowledge lovers put their heads together for the blooming of a much cherished dream of Chennamangallur village. A village sans motorable roads,

Read More

2017- 18 വർഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ള വി. മാഞ്ഞു മാസ്റ്റർ അവാർഡ് നേടിയ അനന്തു ഒ.വി.
field_news_image: 

2017- 18 വർഷത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ള വി. മാഞ്ഞു മാസ്റ്റർ അവാർഡ് നേടിയ അനന്തു ഒ.വി.

ചേന്ദമംഗല്ലൂർ ഹൈസ്കൂൾ പ്രഥമ പ്രധാനധ്യാപകനായിരുന്ന വി മാഞ്ഞു മാസ്റ്ററുടെ പേരിൽ 1964 ലെ പ്രഥമ ബാച്ച് ഏർപ്പെടുത്തിയ അവാർഡിനാണ് ഒവി. അനന്തു എന്ന വിദ്യാർത്ഥി അർഹനായത്. മികച്ച അച്ചടക്കം, സേവന സന്നദ്ധത തുടങ്ങിയവ മുൻനിർത്തിയാണ് അവാർഡിനർഹരായവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഡോ.എം എൻ കാരശേരി, കെ പി വേലായുധൻ, ജയശീലൻ പയ്യടി, കെ പി മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ തുടങ്ങിയ പ്രഥമ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുൻകയ്യെടുത്താണ് അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><div><p><table>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.