ബ്ലഡ് മൂൺ - | CHSS
Our Vision

A vision with a holy mission to effect a generation with radiant future was the innate drive which worked behind opening the doors of this school in 1964. A coterie of philanthropists, social workers and knowledge lovers put their heads together for the blooming of a much cherished dream of Chennamangallur village. A village sans motorable roads,

Read More

ബ്ലഡ് മൂൺ -
field_news_image: 

നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ബ്ലഡ്‌ മൂണിനെ കുറിച്ച് ജ്യോഗ്രഫി ക്ലബ്ബ് നടത്തിയ സെമിനാറിൽ എൻ.കെ സലീം ക്ലാസെടുക്കുന്നു.

Add new comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><img><div><p><table>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.